Bedrijfsuitje aanvragen

Bedrijfsuitje in:

Bedrijfsuitje thema:

Bedrijfsuitje met:

Gewenst aantal offertes:

Aantal personen:

Budget per persoon:

Vul contactgegevens in

Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 De hier genoemde contract- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerte aanvragen en transacties waarbij Bedrijfsuitje.nu  en bezoekers/aanbieders die gebruik maken van de diensten van Bedrijfsuitje.nu betrokken zijn.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Bedrijfsuitje.nu : De website en de handelsnaam Bedrijfsuitje.nu van Eventpoint waarmee de onderneming aan bezoekers producten, arrangementen en diensten door middel van een digitale offerte aanvraag aanbiedt en levert.

B. Aanvrager: Offerte aanvrager van het onder A. bedoelde product, arrangement of dienst op een door Bedrijfsuitje.nu aanbieder geplaatst product, arrangement of dienst.

C. Aanvrager: Degene die een offerte aanvraag blad op de website www.bedrijfsuitje.nu invult wordt hieronder naast bezoeker aanvrager genoemd.

D. Aanbieder: de feitelijke leverancier van het product, arrangement of dienst dat (die) Eventpoint door middel van de door haar geëxploiteerde website Bedrijfsuitje.nu aanbiedt en levert.


1.3 Bedrijfsuitje.nu heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Over het algemeen zal dit geschieden door het plaatsen van nieuwe, aangepaste voorwaarden op haar website. Wijzigingen treden 30 dagen na bekendmaking in werking, of op een ander tijdstip als in dit in de bekendmaking wordt vermeld.

1.4 Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken.

1.5 Kennelijke verschrijvingen en drukfouten zijn niet bindend voor Bedrijfsuitje.nu noch voor de aanbieder van het via de desbetreffende website te verkopen product, arrangement of dienst.


2. Gebruiksvoorwaarden voor offerte aanvraag diensten

2.1 De offerte aanvraag diensten van Bedrijfsuitje.nu zijn voor iedereen toegankelijk, die op grond van de Nederlandse wetgeving gerechtigd zijn juridisch bindende overeenkomsten te sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten nimmer toegankelijk voor minderjarigen of voor personen die van het gebruik van de dienst tijdelijk dan wel definitief zijn uitgesloten. Indien aanbieders niet voldoen aan deze voorwaarden, verzoekt Bedrijfsuitje.nu aanbieders geen gebruik te maken van de diensten van Bedrijfsuitje.nu . Bedrijfsuitje.nu is bevoegd om naar eigen inzicht het gebruik van de offerte aanvraagsite te verbieden.

2.2 Als gebruiker/ aanvrager van Bedrijfsuitje.nu bent u ingeschreven als abonnee van de nieuwsbrief van Bedrijfsuitje.nu . Opzeggen voor deze nieuwsbrief kan via de opzegfunctie die in elke nieuwsbrief staat of op deze pagina. Bij ieder ander communicatiemoment is tevens een mogelijkheid opgenomen om uw abonnement op te zeggen. Uw gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.3 Door de inschrijving als abonnee van de nieuwsbrief van Bedrijfsuitje.nu gaan bezoekers akkoord met door Bedrijfsuitje.nu vast te stellen voorwaarden voor die nieuwsbrief. Voorts gaan bezoekers door die inschrijving akkoord met het feit dat zij benaderd kunnen worden om abonnee te worden bij nieuwsbrieven van de andere door Eventpoint geëxploiteerde websites, zuster- of dochterondernemingen van Eventpoint respectievelijk haar partners.

2.4 De aanbieder verbindt zich ertoe bij de registratie voor de offerte aanvraag diensten van Bedrijfsuitje.nu haar correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken. Bedrijfsuitje.nu is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens. Wanneer er andere gegevens worden verstrekt dan de correcte persoonsgegevens kan de toegang tot de dienst ontzegd worden.

2.5 Iedere aanbieder dient 18 jaar of ouder te zijn.

2.6 Iedere aanbieder is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruikersaccount en inloggegevens. Iedere aanbieder dient de gegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze gegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.

2.7 Bij het plaatsen van uw arrangementen moet u rekening houden met een aantal voorwaarden die wij ingesteld hebben. Het is niet de bedoeling dat arrangementen zo geplaatst worden met als doel dat bezoekers direct met u of uw organisatie contact nemen. Daarom staan wij het onderstaande niet toe.

Het vermelden van:

  • E - mail adressen
  • Verwijzingen naar website domeinnaam
  • Telefoon / fax nummers
  • Arrangementnamen / titels die overeenkomen met domeinnaam
  • Arrangementnamen / titels die overeenkomen met unieke spel of arrangementnaam.

Bij het afwijken van deze restricties behouden wij ons het recht voor titels zo aan te passen dat deze recht doen aan de inhoud arrangement maar passen binnen ons beleid.


3. Privacybeleid

3.1 Geen enkele persoonsinformatie die wordt verkregen, zoals adres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens worden door Bedrijfsuitje.nu aan derden verstrekt zonder toestemming van de aanvrager/ bezoeker met uitzondering van de bij de offerte aanvraag betrokken aanbieder(s).


4. Offertes aanvragen / arrangementen plaatsen

4.1 Het op de website geplaatste arrangement moet gezien worden als een indicatie voor de te leveren dienst. De offerte aanvraag hoeft niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met de te leveren prestatie, de aanbieder van het arrangement respectievelijk dienst kan wijzigingen aanbrengen in het aanbod.

4.2 Iedere offerte aanvraag wordt gedaan onder de voorwaarde van beschikbaarheid, hetgeen betekent dat de aanbieder niet gehouden is om een offerte uit te brengen, respectiefelijk de offerte aanvrager het arrangement te leveren, indien het arrangement niet meer beschikbaar, leverbaar, dan wel uitverkocht is.

4.3 Kennelijke verschrijvingen en drukfouten zijn niet bindend voor Bedrijfsuitje.nu noch voor de aanbieder van het aan te bieden arrangement, product respectievelijk dienst.

4.4 Bij onduidelijkheid over de inhoud van een arrangement is de tekst op de uitgebrachte offerte aanvraag van de aanbieder leidend.

4.5 Bedrijfsuitje.nu of Eventpoint is nimmer aansprakelijk / verantwoordelijk voor hetgeen tijdens de uitvoering van het arrangement geschiedt.

5. Annulering en wijziging van bestellingen door de aanbieder

5.1 Iedere bestelling op een offerte aanvraag is te allen tijde onherroepelijk met uitzondering van bestellingen van aanvragen waarin aantoonbaar onjuiste contactgegevens gevoegd zijn waardoor contact met de aanvrager niet mogelijk is.
    
 Indien de aanbieder een bestelling heeft geplaatst is de aanbieder VERPLICHT de transactie aan te gaan.

5.2 Het plaatsen van een bestelling leidt tot een koopovereenkomst (transactie) met Bedrijfsuitje.nu, de aanbieder kan die overeenkomst niet annuleren.


6. Betaling van bestellingen door aanbieders

6.1 Eventpoint is het betaaladres van alle transacties die via door haar geëxploiteerde websites tot stand komen. Ook in verband met de offerte aanvraag op de website Bedrijfsuitje.nu aangevraagde producten, diensten en arrangementen.

6.2 Betaling van bestellingen worden gevraagd wanneeer de som van de gedane bestellingen een waarde van € 50, - euro bereikt hebben. Wanneer dit bedrag niet binnen een kwartaal behaalt wordt verzenden wij een factuur aan het eind van het kwartaal. Wanneer het totaal van de bestellingen 0 euro is zullen wij geen factuur versturen. De aanbieder heeft de keuze uit verschillende betaalmethodes. De betaalmethodes zijn Ideal en overschrijving per bank.

6.3 Wanneer er 30 dagen na het factureren van de bestellingen geen actie is uitgevoerd met betrekking tot het betalen, dan zal er een aanmaning volgen van het openstaande bedrag. Bedrijfsuitje.nu rekent € 2,50 extra aanmaan kosten.

6.4 De aanbieder die een bestelling plaatst is van rechtswege in verzuim indien de betaling niet heeft plaatsgevonden, dan wel niet heeft kunnen plaatsvinden als gevolg van een stornering. In dat geval zal Bedrijfsuitje.nu vanaf de vervaldatum contractuele rente van 1% per maand in rekening brengen, een halve voor een hele maand gerekend.

6.5 Blijft de aanbieder die een bestelling geplaatst heeft, na minstens 1x telefonisch / schriftelijk door Bedrijfsuitje.nu te zijn aangemaand, in verzuim, dan zal Bedrijfsuitje.nu over het verschuldigde bedrag tevens administratie en invorderingskosten van 15% over de hoofdsom in rekening gaan brengen, met een minimum van € 75,00 per overschrijding.

7. Schending van de spelregels bij een offerte aanvraag of een andere transactie via de website

Bedrijfsuitje.nu behoudt zich het recht voor bezoekers/aanbieders onmiddellijk een waarschuwing te sturen, haar offerte aanvraag processen te beëindigen, dan wel de toegang tot de dienst tot nader order op te schorten en / of te beëindigen indien een aanvrager/ aanbieder:

a) zich niet houdt aan de door Bedrijfsuitje.nu gestelde regels/offerte aanvraagvoorwaarden.

b) het onmogelijk maakt de gegevens die aan Bedrijfsuitje.nu geleverd zijn te controleren. Het is voor Bedrijfsuitje.nu onmogelijk om alle gegevens van bezoekers/aanbieders te controleren. bezoekers/aanbieders hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en zijn jegens Bedrijfsuitje.nu aansprakelijk voor schade die Bedrijfsuitje.nu lijdt en kosten die zij maakt als gevolg van aan een aanvrager/aanbieder toe te rekenen onjuiste of onvolledige opgave van gegevens. Laatstgenoemde staat in voor zijn/haar bevoegdheid tot het sluiten van een overeenkomst c.q. het uitbrengen van een bod.

c) onrechtmatig het imago van Bedrijfsuitje.nu schendt.

d) onder onjuiste naam een profiel heeft aangemaakt of gewijzigd.

8. Intellectueel eigendom

Alle elementen van deze website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Eventpoint en/of haar leveranciers en gerelateerde rechten.


9. Beperking aansprakelijkheid / overmacht

9.1 Bedrijfsuitje.nu selecteert de Aanaanbieders met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bedrijfsuitje.nu aanvaardt met inachtneming van de wettelijke regels geen verantwoordelijkheid voor de producten, arrangementen en andere diensten van aanaanbieders/ feitelijke leveranciers, die Bedrijfsuitje.nu op haar website aanbiedt.

9.2 De aanvrager die een klacht heeft over de kwaliteit van de desbetreffende dienst van de aanbieder is gehouden eventuele schade waar mogelijk te vermijden en zoveel mogelijk te beperken. Verder is de aanvrager verplicht om Bedrijfsuitje.nu en de feitelijke leverancier alle informatie en medewerking te verlenen om de klacht op te lossen en de schade te beperken.

9.5 Voor zover toegelaten op grond van de wet, vrijwaart de aanvrager Bedrijfsuitje.nu voor iedere aansprakelijkheid voor aan de aanvrager toe te rekenen schade, voorzover voortvloeiend uit of verband houdend met via Bedrijfsuitje.nu aangeboden producten, arrangementen of diensten, met inbegrip van mislukte of voltooide transacties.

9.6 Bedrijfsuitje.nu is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen op grond van deze overeenkomst die redelijkerwijs buiten haar macht liggen. Indien Bedrijfsuitje.nu aansprakelijk is voor schade als gevolg van een haar toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst met de consument zal haar aansprakelijkheid beperkt blijven tot ten hoogste het factuurbedrag van de bestelling.

9.7Bedrijfsuitje.nu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking plegen te bieden. Alle offerte aanvraagen zijn onder voorbehoud van technische storingen, waarvoor Bedrijfsuitje.nu geen aansprakelijkheid aanvaardt.

9.8 Bedrijfsuitje.nu aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de aanvrager/aanbieder of ten opzichte van enige derde voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, derving van winst, inkomsten of omzet, hoe ook veroorzaakt (voortvloeiend uit nalaten of handelen in strijd met deze offerte aanvraagovereenkomst).


10. Klachten

10.1 Een aanvrager die een klacht heeft met betrekking tot de door Bedrijfsuitje.nu verrichte diensten of het te betalen bedrag dient zijn klacht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand na de datum waarop de offerte aanvraag bod is gedaan, volledig, gemotiveerd en duidelijk omschreven aan Bedrijfsuitje.nu kenbaar te maken.

10.2 Klachten over tekortkoming in de uitvoering van het arrangement, over de accommodatie of over de desbetreffende dienst, dienen ter plaatse bij de feitelijke leverancier of dienstverlener zo spoedig mogelijk gemeld te worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dient de klacht overeenkomstig het in art. 11 lid 1 bepaalde zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand nadat de tekortkoming is geconstateerd volledig, gemotiveerd en duidelijk omschreven bij de leverancier en Bedrijfsuitje.nu schriftelijk ingediend te worden.

10.3 Bij Bedrijfsuitje.nu ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bedrijfsuitje.nu binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de aanvrager/aanbieder een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


11. Toepasselijk recht en forumkeuze

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en welke niet behoren tot de competentie van de sector kanton van de arrondissementsrechtbank, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement.